• Oznam o začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 02.09.2021 o 09.00 h v triedach. Vaše pani učiteľky a učitelia  Vás budú čakať pred budovou školy od 8.50. Vstup do budovy školy je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

      Nástup do školy 02.09.2021

      • Rodič dieťaťa vyplní a odovzdá triednej učiteľke tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (viď príloha pod textom) v papierovej alebo elektronickej forme cez Edupage (Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 01.09.2021 – Podať novú žiadosť/vyhlásenie). V prípade neodovzdania tlačiva sa dieťa považuje za príznakové a škola postupuje podľa manuálu, dieťa je umiestnené do izolačky, kontaktuje sa všeobecný lekár a zákonný zástupca si musí dieťa osobne prevziať.

       Na budove školy sú zverejnené oznamy o podmienkach vstupu do školy. Na vstup do budovy školy budeme používať tri vchody, ktoré sú označené číslicami:

      • hlavný vchod od parkoviska učiteľov pre triedy : 2.A, 6.A, 7.C, 8.A, 5.A, 7.B
      • klasický vchod do šatne: 4.A, 4.B, 5.B, 6.B, 9.A
      • vchod cez prechodovú chodbu do jedálne pre triedy: 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B

       

      Vstup do budovy školy je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

      Pozn.: Rodičia prvákov môžu do budovy školy vstupovať iba do 10.09.2021 s podmienkou rešpektovania pokynov vstupu do školských priestorov.

      Jednotlivé ročníky žiakov budú prichádzať 02.09.2021 ráno do školy v stanovenom čase.

                Všetky triedy ZŠ s MŠ sú od piatka 3. septembra 2021 v prezenčnej forme vzdelávania. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná.

      Činnosť ŠKD je v prevádzke dňa 02. septembra 2021 do 14.00 h a od 3. septembra 2021v čase od 06.30 h do 16.30 h.

      Stravovanie v ŠJ  začína v piatok 3. septembra 2021.

                Pre zachovanie čo najdlhšieho prezenčného vyučovania, prosíme všetkých, aby dodržiavali stanovené pokyny. Ďakujeme za pochopenie.

       

            Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

       

      Prílohy

      • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti:

      Priloha_c._1_-_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

      • Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti:

      Priloha_Pisomne_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnik.pdf

      • Oznámenie o výnimke z karantény:

      Priloha_c._2_-_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf

      • UVZ vyhláška o prekrytí horných dýchacích ciest:

      UVZ_vyhlaska_237_o_prekryti_hornych_dychacich_ciest.pdf

      • UVZ vyhláška o izolácii karanténe:

      UVZ_vyhlaska_239_2021_o_izolacii_a_karantene.pdf

      • OZNAM pre vstup do budovy školy od 1.9.2021:

      Oznam_pre_vstup_do_budovy_skoly_od_01_09_2021.pdf

       

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

     • Prázdniny ubehli ako voda a my sa opäť stretneme v našej škole. Spoločne začneme ďalší školský rok plný nielen vzdelávania a poznávania nových vecí ale aj priateľstva a zábavy. 

      Tešíme sa na Vás! 

      Školský rok 2021/2022 otvoríme vo štvrtok 2. septembra 2021

      - 9:00 - podľa počasia slávnostné otvorenie školského roka v školskej záhrade resp. v triedach

      - krátka triednická hodina, základné informácie, odchod domov
       

      2. septembra školská jedáleň nie je v prevádzke

       

      ! Dodržiavajte protiepidemické opatrenia !

       

      V piatok 3. septembra príchod ako obvykle na 7:50

      - 1. ročník -  3 vyučovacie hodiny

      - 2. - 4. ročník - 4 vyučovacie hodiny

      - 5. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodín 
       

      Žiaci prihlásení na stravu v školskej jedálni idú po skončení vyučovania na obed.

       

       

       

     • Záujem o domáce samotestovanie

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne ZDARMA antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

      Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi (napr. prostredníctvom EDUPAGE, eškola) Rodičom bola zaslaná správa na EDUPAGE.

      Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

       

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

     • Zmena výšky poplatku za ŠKD

     • Vážení rodičia!

       

      Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN obec Spišské Bystré č. 1/2021 sumou 5,- €  s účinnosťou od 01.08.2021.

           

      Príspevok sa uhrádza nasledovne:

       

      ŠKD - za september až december 2020 uhradiť do 15.10.2021 (5€ x 4 = 20 €)

      ŠKD - za január až jún 2022 uhradiť do 15.2.2022 (5€ x 6 = 30€)

       

      Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené  navštevovať ŠKD.

             

      Príspevok môže byť odpustený, ak zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

       

      Číslo účtu: SK18 0900 0000 0051 5955 0541

      Konštantný symbol: 0308

      Variabilný symbol:  pridelený AsC agendou

      Poznámka:  Meno a priezvisko dieťaťa + trieda 

       

      Stiahnite si Žiadosť o prijatie do ŠKD a Zápisný lístok pre šk. rok 2021/2022 a vypísaný odovzdajte triednej učiteľke prvé školské dni.

       

     • Informatívny zoznam pomôcok do školy

     • Milí rodičia, v priloženom súbore je približný zoznam pomôcok potrebných pre žiakov na nový školský rok. 

      Tento zoznam je len informačný a môže sa zmeniť v závislosti od vyučujúcich a potrieb žiakov. 

      Pomôcky

     • OZNAM pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!


      Od 1.8.2021 nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 Z. z., ktorý ruší poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a pre všetky deti ZŠ.

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“);
        
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje čestné vyhlásenie.

      Rodič alebo fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, musí k poskytnutiu dotácie na stravu predložiť do 31.07.2021 vedúcej ŠJ následovné  potvrdenia:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva úrad práce sociálnych vecí a rodiny)
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, (vydáva úrad práce sociálnych vecí a rodiny)
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Prihlášku na stravu si stiahnete  tu.

     • Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

     • Konečne sme sa dočkali vytúženého dňa... Prežili sme naozaj náročných 10 mesiacov, počas ktorých sme sa museli prispôsobovať neustále sa meniacim nariadeniam, nepriaznivej situácii, využiť svoje vedomosti a technické zručnosti pri online vzdelávaní.

      Prváčikovia majú úspešne za sebou svoj prvý rok v školských laviciach, poznajú všetky písmenká, naučili sa písať aj počítať.

      Dnešný deň bol zároveň posledným dňom v našej škole pre deviatakov. Do ďalšieho štúdia aj života im prajeme hlavne veľa zdravia, úspechov a spokojnosti. 

      Fotoalbum

     • Dobré vzťahy, úcta a priateľstvo sa dajú medzi školami "pestovať" aj na diaľku

     • Píše Mgr. Lucia Repková zo ZŠ Ondreja Cabana Komjatice ohľadne spolupráce v súťaži Včielkine medonosné kvety:

      "Počas uplynulých dní prišiel našej pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej ďakovný list a darčeky pre žiakov od pána riaditeľa Mgr. Štefana Luhu zo Spišského Bystrého. Zároveň nám pani uč. Mgr. Zdena Luhová poslala aj fotografie z výstavy výtvarných prác. Ďakujeme veľmi pekne.

      Spomínate si ešte na našu čitateľskú súťaž INŠPIRÁCIA, ktorá sa konala počas dištančného vyučovania?

      Boli sme radi, že zaujala aj žiakov zo Spišského Bystrého... Áno, presne tu sa začalo naše "školské" kamarátstvo.

      Ako poďakovanie za to, že sa do súťaže zapojili, im naša pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková poslala ďakovný list, knihy a propagačné materiály.

      Kamaráti zo Spišského Bystrého nás pozvali “hosťovať” do súťaže Včielkine medonosné kvety.

      Naše deti z 1. stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami zhotovli umelecké diela a výkresy putovali do súťaže do školy v Spišskom Bystrom, za čo nás vedenie školy zo Spišského Bystrého ocenilo spomínanými darčekmi a ďakovným listom…

      Sme radi, že dobré vzťahy, úcta a priateľstvo sa dajú "pestovať" aj na diaľku. Snáď sa niekedy stretneme aj osobne. Tešíme sa!"

     • Revitalizácia školského areálu

     • V mesiacoch máj a jún sa žiaci 2. stupňa, prevažne z 9. ročníka a 6.C aktívne podieľali na prácach  v školskej záhrade. Najväčšou výzvou bolo vybudovanie náučného včelieho chodníka a osadenie tabúľ s tematikou zo života včiel.

      Okrem toho sme revitalizovali jazierko s fontánou, osadili vkusné zábradlie, vysadili nové rastliny, zhotovili odkladacie ohrady na kompost, palivové drevo a na seno pre králiky. Pri telocvični sa vybodoval chodník, nasadila nová tráva, opravili ďalšie chodníky a schody pri ihriskách.

      Teraz vyzerá záhrada a a celé okolie základnej a materskej školy k svetu, deviataci nám zanechávajú areál v výbornom stave.

      Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci, skúsme v budúcom a ďalších rokoch udržať a ešte viac zveľadiť náš spoločný priestor.

      FOTOALBUM

     • Úspešní olympionici 🏃‍♂️🏃‍♀️

     • Slovenský olympijský a športový výbor pripravil projekt pre všetky ZŠ na území Slovenskej republiky s názvom "Olympijský odznak všestrannosti OLOV". Sme veľmi radi, že aj naši žiaci sa aktivne zapojili. Vo veľkej konkurencii sa podarilo získať bronzový odznak zdatnosti Matejovi Kolumberovi (6.B), Tobiasovi Jánovi Mirkovi (6.B), Miriam Malatinovej (6.B), Tamare Dubravcovej (6.A) a Kristíne Jakubčovej (6.A).

      Našim najúspešnejším športovcom srdečne blahoželáme a pevne veríme, že ich úspech bude motiváciou pre ostatných žiakov našej školy.

     • Výtvarná súťaž „Moje ľudské práva“

     • Výtvarné práce žiakov a žiačok našej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudskoprávnej úrovni tejto súťaže.

      Aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.

     • Slávnostné ukončenie šk. roku 2020/2021

     • 8:00 - Svätá omša v Kostole sv. Michala 

      9:00 - Slávnostné ukončenie školského roku v školskej záhrade, neskôr presun do tried, kde si žiaci prevezmú vysvedčenia; rozlúčka s deviatakmi

      1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou

      2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou

      ŠKD funguje v štandardnom režime, pokiaľ rodič žiaka neodhlásil zo stravy, ide na obed.

     • Oslavy 60. výročia ZŠ

     • “Vzdelávanie je spoločným záväzkom medzi oddanými učiteľmi, motivovanými študentmi a nadšenými rodičmi s vysokými očakávaniami.“  – Bob Beauprez

      Uplynulo už 60 rokov odkedy si do školských lavíc našej Základnej školy zasadli jej prví žiaci. Tento míľnik v jej „živote“ sa patrilo si slávnostne pripomenúť.

      Okrem kultúrneho programu bolo súčasťou osláv aj slávnostné otvorenie školskej záhrady, ktorá učí a tiež novej budovy materskej školy.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným, že si prišli s nami toto jubileum pripomenúť.

      A čo popriať našej škole do ďalších rokov? Ako sa píše v úvodnom citáte, hlavne žiakov „hladných“ po vedomostiach, zanietených učiteľov, ktorý budú žiakov viesť tým správnym smerom a rodičov, ktorým bude na vzdelaní  a smerovaní svojich detí neustále záležať.

      FOTOALBUM

     • Kráľ a kráľovná čítanky 2021

     • K záveru školského roka už tradične patrí na 1.stupni korunovácia kráľa a kráľovnej čítanky. 

      Säžaž prebehla v 1. - 4. ročníku. Žiaci predviedli svoje schopnosti v hlasnom čítaní a porozumení textu. Ukázali, ako vedia samostatne pracovať s textom, a čo je pre nich v príbehoch dôležité.

      Titul kráľ a kráľovná čítanky tento rok získali :                                  

      1.ročník:

      Adrián Gajan (1.A)

      Katarína Krettová (1.A)


      2.ročník:

      Alexander Guzi (2.B)

      Rebeka Petruľová (2.A)


      3.ročník:

      Denis Szókovács (3. B)

      Sebastián Baran (3.A)

      Katarína Lopuchová (3.A)

       

      4. ročník:

      Leonard Friedman (4.A)

      Lenka Chmurová (4.B)

       

      S potešením môžeme konštatovať, že máme v „Čítankove“ veľa šikovných čitateľov, a teda veľa princov a princezien pripravených stať sa kráľom alebo kráľovnou  budúci školský rok.

      Všetkým prajeme krásne čítanie!

       

      FOTOALBUM