• Vízia školy

    „ Škola  ako jedna  z najdôležitejších súčastí života obce v kultúrnej, športovej a enviromentálnej oblasti.“

    Základná škola v Spišskom Bystrom od svojho vzniku bola, je a bude súčasťou obce nielen svojim názvom a umiestnením, ale predovšetkým svojou funkciou a jej podstatou –  výchovou mladej generácie, ktorá o niekoľko rokov dospeje a prevezme zodpovednosť za svoj  život a dianie v obci do svojich rúk.

    Vízia našej školy vychádza z princípu širokej a aktívnej spolupráce všetkých  zložiek pôsobiacich v našej obci. Cieľom takto chápaných vzťahov je poskytovať kvalitné vzdelanie, aby každý žiak mohol rozvíjať nielen  základné spôsobilosti, vedomosti a postoje potrebné pre svoje ďalšie vzdelávanie a život, ale aj svoj talent a nadanie.  Naša škola sa usiluje reflektovať  potreby žiakov a  požiadavky rodičov v dnešnom rýchlo sa meniacom svete a svojou činnosťou sa aktívne zapájame do  života  v našej obci organizovaním  kultúrnych, športových a enviromentálnych podujatí, ktorými rozvíjame u žiakov vzťah  a zodpovednosť k sebe samým, k životnému prostrediu a k životu komunity.

    Škola je otvoreným spoločenstvom nielen žiakov, učiteľov a rodičov, ale aj širšej komunity obce a regiónu. Spája kvalitný a efektívny edukačný proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností žiakov so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v budúcom živote. Edukačný proces je postavený na humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní sa. Vytvárame  každému žiakovi možnosti a podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť, vo významnej miere podporujeme u žiakov športovú gramotnosť zameranú na radosť z pohybu, rozvíjame u žiakov vzťah k celoživotnému  aktívnemu učeniu sa v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní..

    Ambíciou školy je pokračovať v budovaní modernej humánnej a tvorivej školy, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu tak, aby každý žiak bol čo najlepšie pripravený na konkurenčný trh a život v čoraz zložitejšom svete. Žiak, ktorý ukončí vzdelávanie v našej škole je rozhľadený,  vzdelaný, zodpovedný k sebe, k svojmu okoliu, voči ostatným sa správa v duchu fair play a je pripravený na ďalšie štúdium na ním vybranej  strednej škole.