• Školský psychológ


  • Mgr. Veronika Chmurová

             
   Konzultačné hodiny pre učiteľov, žiakov a rodičov:


   PO:  07:30 - 11:00 hod.

   ST:   14.30 - 16.00 hod.
   ŠT :  13:40 - 16:00 hod.

   PI :   07:30 -  9:20 hod.


   Konzultácia v inom čase je možná po telefonickom dohovore na tel. čísle: 0905 841 623

    

   Kto je školský psychológ?

   Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Taktiež vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Spolupracuje s rôznymi odborníkmi ako napr. špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, logopédom, poradenským alebo klinickým psychológom a pod.. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení a venuje sa každému, kto potrebuje jeho pomoc. Žiaci za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

   Konkrétnou náplňou práce školského psychológa je:

   • Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
   • Poznávanie osobnosti žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.
   • Poskytovanie individuálneho a skupinového poradenstva s dôrazom na psychologickú, poradenskú a konzultačnú starostlivosť pre žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami správania a pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov.
   • Poskytovanie  individuálneho a skupinového poradenstva  s dôrazom na  psychologickú, poradenskú a konzultačnú starostlivosť pre zákonných zástupcov žiakov s problémami v učení, zákonných zástupcov žiakov s poruchami správania a pozornosti, zákonných zástupcov žiakov  nadaných a talentovaných žiakov.
   • Psychologická starostlivosť o žiakov, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách.
   • Podieľanie sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho školského vývinu.
   • Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
   • Podieľanie sa na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.
   • Sociálno-psychologická práca s triednym kolektívom s cieľom prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov.
   • Podieľanie sa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ.
   • Školský psychológ sa spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácií, inovácií IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácií v praxi.
   • Zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníka a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu.
   • Pripravuje a realizuje terapeutické, preventívne a reedukačné programy, a programy na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov, besied, prednášok a pod.
   • Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ.
   • Realizuje poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovanú na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
   • Realizuje poradensko-konzultačná pomoc pre rodičov a zákonných zástupcov detí so zameraním na odbornú podporu a na riešenie výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na duševné zdravie detí.
   • Aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka.
   • Systematicky sa vzdeláva, sleduje nové trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy.
   • Predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.
   • Podieľa sa na vypracovávaní akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie.
   • Vedie evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.
   • Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.


   V akej situácii sa obrátiť na školského psychológa?

    

   Žiak

   • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s kamarátmi,
   • ak sa často cítiš smutný, alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
   • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
   • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
   • ak sa cítiš sám,
   • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev, či zlosť,
   • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,
   • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
   • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,
   • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
   • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
   • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
   • ak nevieš, kam by si chcel ísť na školu a kam má tvoj život smerovať,
   • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel,
   • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,
   • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým,

    

   • ak máš akúkoľvek inú tému o ktorej by si sa chcel porozprávať.
     

   Rodičia a učitelia

   • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
   • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
   • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania,
   • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
   • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
   • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,
   • pri kooperácii škola a rodina.

    

   Ako sa obrátiť na školského psychológa?

    

   Žiaci: Môžu školskú psychologičku kontaktovať kedykoľvek počas konzultačných hodín, prihlásením sa u nej v kancelárii. Ak by žiaci potrebovali kontaktovať školskú psychologičku iným spôsobom, môžu tak urobiť prostredníctvom e-mailu:  veronika.chmurova@skolaspisskebystre.sk, alebo na tel. čísle: 0905 841 623

   Učitelia: Môžu školskú psychologičku kontaktovať kedykoľvek počas konzultačných hodín, prípadne prostredníctvom e-mailu:  veronika.chmurova@skolaspisskebystre.sk, alebo na tel. čísle: 0905 841 623

   Rodičia: 1. kontakt uskutočnia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo prostredníctvom

   e-mailu: veronika.chmurova@skolaspisskebystre.sk, alebo na tel. čísle: 0905 841 623

    Nasledujúca spolupráca bude prebiehať podľa dohody.

   Etika práce školského psychológa

   Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, výchovným poradcom, riaditeľovi, či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.


   Školský psychológ:

   • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
   • chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby,
   • uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu klientov,
   • vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,
   • zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú, alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap,
   • zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje, čo mu umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov,
   • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do profesionálneho vzťahu, či účasti na psychologických službách,
   • pracuje so žiakmi, učiteľmi, rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
   • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného profesionálneho vzťahu a o výsledkoch diagnostiky a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách, či o ďalšom využití týchto informácií,
   • všetky údaje o osobných aspektoch klienta považuje za prísne dôverné,
   • informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za poskytovanie takých informácií, ktoré sú zrozumiteľné pre všetkých, dôraz kladie skôr na interpretáciu a odporúčania, než na predkladanie výsledkov diagnostiky a intervencií,
   • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch diagnostiky a intervencie, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky identifikujúce údaje,
   • kooperuje a zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich cieľov, rešpektuje oblasti svojej a ich kompetencií, spolupracuje s nimi pri uznaní multidisciplinárnej služby potrebnej pre psychologickú službu klientovi,
   • spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní alternatív a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu pri zabezpečovaní psychického zdravia a osobnostného rozvoja,
   • pri výbere a použití validných a reliabilných postupov, stratégií, metód a techník prihliada na vek, pohlavie, socioekonomický a etnický pôvod klientov,
   • ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, alebo si vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi - ide napr. o interdisciplinárnu spoluprácu s klinickým psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom, pedopsychiatrom, právnikom, lekárom,
   • udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií nevyhnutných pre efektívnu prácu s klientmi

    

   Na záver:

   • Pre prácu každého školského psychológa je nevyhnutnou podmienkou úspešného zvládnutia pracovnej náplne úzka spolupráca so všetkými učiteľmi na škole. Keďže spoločným cieľom pedagógov i psychológov je harmonický rozvoj osobnosti žiaka, spolupráca je nevyhnutná aj preto, že psychológ sa vo svojej činnosti opiera o údaje a hodnotenia učiteľov, ktoré sú nesmierne cenné a nápomocné.
   • Výhodou v práci školského psychológa, ktorý pracuje priamo v škole je to, že sa pravidelne zúčastňuje procesu výchovy a vzdelávania v škole, pozoruje interpersonálne vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi či učiteľmi navzájom a aj sám s nimi operatívne komunikuje, čo mu umožňuje lepšie vnímať celý systém školy, školské prostredie, výchovno-vzdelávací proces, učiteľský zbor, žiakov jednotlivo, aj ako súčasť kolektívu a od počiatku objasňovať a riešiť rôzne ťažkosti v oblasti učenia, správania, v oblasti sociálnych vzťahov, spolupráce školy a rodiny a pod. Môže tiež oveľa užšie kooperovať s riaditeľom a celým vedením školy a na základe všetkých už spomenutých výhod je v popredí  možnosť operatívnejšie identifikovať činitele, spolupodieľajúce sa na vzniku problémov a ich urýchlené riešenie – či už samostatne, alebo v kooperácii s poradenským i klinickým psychológom, pedopsychiatrom, logopédom, špeciálnym pedagógom, lekárom alebo sociálnym kurátorom.
     

   Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dôležité. Preto ak máte pocit že Vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a príďte sa poradiť. O každom rozhovore s dieťaťom i o výsledkoch prípadného vyšetrenia je rodič /zákonný zástupca v prípade záujmu a na požiadanie okamžite informovaný. Každé dieťa je chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča /zákonného zástupcu školský psychológ so žiakom pracovať nesmie. Výsledky, ktoré psychológ zistí, budú oznámené zákonnému zástupcovi.