• Školský rok 1960/61 sa začal v novej budove, ktorú slávnostne odovzdali do prevádzky Pozemné stavby v Poprade s miernym oneskorením 4. septembra 1960. Na škole bolo zapísaných 448 žiakov v 10 triedach 1. - 5. ročníka a v 6 triedach 6. - 9. ročníka. V pedagogickom zbore pôsobilo 19 učiteľov a keďže to bol prvý zbor v nových podmienkach, bude pre pamätníkov zaujímavé ho pripomenúť: J. Bonk (riaditeľ), Š. Fris (zástupca), J. Kubaloš. J. Kubalošová, A. Bonková, M. Hliváková, V. Kundisová, M. Greňová, L. Raffajová, V. Lacová, O. Kupčíková, J. Kupčík, M. Závatzká, J. Hrivňák, E. Pastuchová, I. Gablík , D. Devečková, K. Zuzkinová, Š. Fröhlichová. V novom pracovnom kolektíve pôsobil ešte údržbár J. Chmúra a upratovačky M. Liptáková, M. Olexová a A. Králiková. Už v školskom roku 1961/62 sa zvýšil počet tried na 17, čím sa otvorilo vyučovanie na zmeny a po odchode niekoľkých učiteľov bol pedagogický zbor posilnený o pedagógov nových, medzi ktorými sa objavili už aj neskorší dlhoroční učitelia G. Nemcová, J. Nemec, M. Popardovská (Vitková) a T. Vallušová (Rothová). Niektorí z menovaných učiteľov sa stali „obecným školským inventárom“, bez ktorého si na veľa rokov nebolo možné predstaviť nielen vzdelávanie, ale ani rozvoj športu, turistiky, ochotníckeho divadla a ďalších kultúrnych aktivít v obci.

               Šesťdesiate, sedemdesiate a osemdesiate roky 20. storočia priniesli niekoľko zmien v školskej sústave, striedanie 8 a 9-ročnej školskej dochádzky, zmeny v pedagogickom zbore i počtoch žiakov a tiež dobudovanie okolia a infraštruktúry školy o školský pozemok na vyučovanie pestovateľských prác a o športové ihriská. V roku 1978 sa začalo s výstavbou samostatnej budovy školskej družiny. Nová dvojpodlažná budova, v ktorej bola umiestnená aj nová jedáleň, knižnica, chýbajúce triedy a stredisko detského lekára začala svoju prevádzku v roku 1982. O rok neskôr sa realizovala oprava strechy na pôvodnej budove a v roku 1989 bola dostavaná telocvičňa.

   Slová jedného z najvýznamnejších žijúcich slovenských pedagógov a žiaka „starej“ kubašskej školy Mirona Zelinu upozorňujú, že naša škola vzdelávala a vychovávala od dávnych čias množstvo skvelých mladých ľudí, ktorí sa neskôr stali zručnými remeselníkmi, významnými učiteľmi, vedcami, duchovnými, riadiacimi pracovníkmi, umelcami, športovcami či odborníkmi v iných oblastiach života. Žiaci sú rozhodujúcim vstupom i výstupom výchovno-vzdelávacieho procesu, radosťou, hrdosťou a niekedy aj bolesťou školy. Mnohí z absolventov sú už  dôchodcami, niekoľkí dokonca odišli na večnosť, väčšina absolventov sú slušní a zodpovední ľudia.

   Žiaci a absolventi školy sú aj významným „marketingovým artiklom“ školy a obce. Desaťročia priniesli úspechy žiakov na matematických, fyzikálnych, chemických či biologických olympiádach, žiackych hasičských, športových, speváckych alebo iných kultúrnych podujatiach okresných alebo dokonca národných rozmerov. Ešte za väčší úspech školy možno považovať, keď výchovná a vzdelávacia práca jej pedagógov priložila „kamienok do mozaiky“ osobnostného rastu jej mnohých úspešných absolventov. Tí úspešní určite výrazne prevládajú. Mnoho zručných šičiek, murárov, maliarov, tesárov, stolárov, inštalatérov, automechanikov, nástrojárov a iných remeselníkov sú úspešnými živnostníkmi alebo piliermi rôznych výrobných podnikov, na slovenských i zahraničných stavbách, v doprave, v energetike, v lesnom hospodárstve, v poľnohospodárstve i ďalších rezortoch. Veľa absolventov našlo uplatnenie v obchodných službách, bankovníctve, poisťovníctve, ako učitelia v materských,  základných a stredných školách, lekári a ďalší špecialisti v zdravotníctve, sociálnych službách, odborníci vo verejnej a štátnej správe.

   Naša základná škola bola prvou vzdelávacou inštitúciou pre viacerých starostov v Spišskom Bystrom, Kravanoch a Vernári, pre neskorších organizátorov spoločenského, kultúrneho a športového života v obci, pre pracovníkov na významných postoch v hasičskom a policajnom zbore v Poprade, pre manažérov viacerých poľnohospodárskych, lesných a potravinárskych podnikov v regióne. Absolventi našej školy sú úspešnými podnikateľmi v stavebníctve, dopravných, špeditérskych, ubytovacích a stravovacích službách, majú významný podiel na rozvoji najvýznamnejších podnikov v regióne. Prvé kroky na našej škole v rámci svojho vzdelávania a prípravy na duchovnú dráhu urobili traja kňazi spišskej a rožňavskej diecézy a tiež niekoľko univerzitných manažérov, pedagogických a vedeckých pracovníkov Technickej univerzity v Košiciach a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Základy pre svoj rast získalo na našej škole niekoľko neskorších úspešných umelcov a športovcov, ktorí sa stali známymi doma aj v zahraničí svojím spevom, resp. športovým umením vo futbalových dresoch Interu Bratislava alebo Tatrana Prešov či na hokejových ľadových plochách v Poprade a Liptovskom Mikuláši.

    

   Začiatkom septembra 1960 „prestrihoval pásku“ novej školy dlhoročný učiteľ a riaditeľ, levočský rodák Jozef Bonk. Popri učiteľských a riadiacich prácach v škole stačil „vyorať brázdu“ ochotníckeho divadelníctva i ako futbalový tréner miestneho mužstva dospelých. Keď v roku 1965 nastúpil do funkcie okresného školského inšpektora, vystriedal ho v októbri 1965 na poste riaditeľa školy Ján Kupčík, rodák zo Spišských Tomášoviec. Nový riaditeľ zostal v pamäti svojich žiakov ako výborný dlhoročný učiteľ prírodopisu a zároveň nadšený podporovateľ ochotníckeho divadla a hlavne ako ochranca prírody a propagátor turistiky. J. Kupčík odišiel z postu riaditeľa školy 1. marca 1969. Funkciu riaditeľa vykonával do konca školského roku Štefan Fris a od 1. augusta 1969 dlhých 19 rokov Štefan Kohút, rodák z Východnej. Na začiatku školského roku 1988/89 bol poverený funkciou riaditeľa školy Peter Palička, pôsobiaci na škole ako učiteľ slovenského jazyka od roku 1979, ktorý prišiel na Spiš zo Slavošoviec. Nežná revolúcia priniesla do života spoločnosti a tým aj do života školy veľa zmien. Jednou z nich bola voľba riaditeľa školy. Prvým voleným riaditeľom sa od 1. augusta 1991 stal Ján Nemec, pôsobiaci na škole ako učiteľ dejín a zemepisu od roku 1961 až do odchodu do dôchodku. Do obce prišiel z rodných Podspádov po ukončení štúdií a natrvalo zakotvil so svojou rodinou v Spišskom Bystrom, ktorého farby hájil nielen na poste učiteľa, ale aj v útoku futbalového mužstva dospelých či ako tréner rôznych mládežníckych športových kolektívov. Od školského roku 1996/97 sa stal riaditeľom Roman Pospíšil, učiteľ na škole od roku 1991, rodák z českého Příbramu, úspešný futbalista a organizátor prestížnych žiackych halových futbalových turnajov, na ktorých sa v miestnej telocvični zúčastnili aj zvučné kluby Sparty Praha či Tatrana Prešov. V rokoch 2009 - 2019 viedla školu z postu riaditeľky Daniela Vyšňová, rodáčka z Banskej Štiavnice, pôsobiaca na škole ako učiteľka  od roku 2002. Od roku 2019 doteraz, školu vedie Štefan Luha  - bývalý absolvent tejto školy, rodák zo Spišského Bystrého.    

               Piliere školy, to nie sú len riaditelia, prípadne ich zástupcovia. Sú to aj desiatky učiteľov, ktorí trvalo zostávajú v pamäti svojich žiakov a ich rodičov, ba celej obce, najmä keď ich pôsobenie neskončilo odučením poslednej vyučovacej hodiny v obedňajších hodinách. Obec si vždy vážila takýchto obetavých a schopných ľudí. Pri príležitosti 700. výročia prvej zmienky o obci v roku 1994 boli preto medzi ocenenými občanmi aj učitelia G. Nemcová, J. Nemec, B. Kuchta a Š. Šulík, ale ocenenie za prínos pre obce Spišské Bystré a Kravany by si iste zaslúžili aj ďalší, ktorí dlhé roky kládli základy vzdelanosti mladej generácie. Dĺžka pôsobenia na škole určite nevystihuje plne prínos jednotlivých učiteľov, ale predsa len tí, ktorí na nej pôsobili viac ako 10 rokov si určite zasluhujú osobitnú pozornosť. Tu sú ich mená:

   Baranová Mária, Bonk Jozef, Bonková Anna, Bukovinová Anna, Čierna Monika, Čokáš Július, Fris Ján, Fris Štefan, Gablík Ivan, Grausová Eva, Greňová Mária, Chlpáň Milan, Jakubeková Štefánia, Kohút Štefan, Králik Štefan, Kubaloš Ján, Kubalošová Jolana, Kubušová Mária, Kuchta Bernard, Kundisová Anastázia, Kupčík Ján, Lahetová Zuzana, Liptáková Irena, Luhová Zdenka, Majchrovičová Štefánia, Moravčíková Daniela, Nahálková Margita, Nemcová Gabriela, Nemec Ján, Palička Peter, Petrovová Blanka, Pospíšil Roman, Rožoková Juliana, Šimková Terézia, Štanzelová Anna, Šulík Štefan, Šulíková Elena, Šustrová Mária, Teplická Petra, Tokarčíková Libuša, Varečková Anna, Vitková Mária, Vlhová Margita.

   Musíme si spomenúť aj na ďalších, ktorí nepôsobili na škole až tak dlho, ale ktorí zostanú natrvalo v pamäti svojich žiakov, lebo ich dobre pripravili na ďalšie štúdium v matematike a prírodných vedách, na zvládnutie materinského alebo niektorého zo svetových jazykov, pripravili ich na prednesy alebo iné kultúrne aktivity. S osobitnou úctou spomíname na učiteľov prvého stupňa, ktorí majú rozhodujúcu zásluhu na podchytení žiakov a formovaní ich vzťahu k vzdelávaniu.

               Vďačnosť žiakov a celej obce si zaslúžia aj tí, ktorí reprezentovali obec na poli športu a turistiky ako tréneri alebo športovci (J. Bonk, J. Kupčík, J. Nemec, B. Kuchta, I. Gablík, Š. Šulík, M. Pavlík J. Fris, R. Pospíšil), kultúrnych aktivít (J. Lepiš, P. Ujčík). Ak hovoríme o pilieroch školy, určite tu patria aj predstavitelia obce a poľnohospodárskeho družstva, združenia rodičov a priateľov školy, školskej rady, sponzori či pracovníci školy v školskej družine a na nepedagogických postoch.