• Rada školy

    • Členmi rady školy sú:

     a) 2 volení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Beáta Pitoňáková – predsedníčka rady školy

     Mgr. Ivana Husárová – podpredsedníčka rady školy

     b) 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

     Elena Orolínová – členka

     c) 4 zvolení zástupcovia rodičov:

     Ing. Denisa Lopušeková – členka

     Mgr. Viera Petruľová – členka

     Tomáš Pružinský – člen za rodičov MŠ

     Miroslav Vitko – člen

     d) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:  

     Pavol Jurčo

     MUDr. Jana Kováčová Gajanová

     Bc. Paulína Orolínová

     Ingrid Stachová