• Školský špeciálny pedagóg

   •  

    Mgr. Peter Lazar

     

    Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov

     

    Pondelok :   14:00  – 16:00 hod.
     

    Streda:        14:00  – 16:00 hod. (po telefonickom dohovore)
     

     

    Konzultácia v inom čase je možná po telefonickom dohovore na tel. čísle:     

     

                         0907 438 386

     

     

    Školský špeciálny pedagóg v ZŠ:

     

    • vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami
     a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení,
    • poskytuje individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom základnej školy, strednej školy školy,
    • uskutočňuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom
     s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne a sociálne znevýhodneným žiakom,
    • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
    • realizuje individuálnu a skupinovú  špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, 
    • kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada
     na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,
    • pravidelne realizuje reedukácie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť
     so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, zúčastňuje sa zápisu žiakov
     do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje
     na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
    • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,
    • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,
    • spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov
     pre inkluzívne vzdelávanie,
    • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
    • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

     

    DYSGRAFIA

    DYSKALKÚLIA

    DYSLEXIA

    DYSPRAXIA