• Povinnosti rodičov

    • Povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do školy

     (S poukázaním na ustanovenia § 144 ods. 7, 8, 9, 10, § 153 školského zákona a § 28 ods. 1, 2 zákona o rodine)

     1) Rodič alebo iný zákonný zástupca (ďalej len „rodič“) je povinný vytvárať nevyhnutné materiálne, sociálne a psychohygienické podmienky pre úspešnú školskú prípravu, najmä pre dieťa zabezpečovať

     1. vhodné bývanie a vybavenie bytu, aby dieťa malo svoje miesto na prípravu a na spanie,
     2. biologické potreby, starať sa o stravovací režim svojho dieťaťa,  
     3. potrebné hygienické prostredie a osobnú hygienu tak, aby dieťa prichádzalo do školy vyspané, umyté, čisté a riadne upravené, 
     4. starostlivosť o zdravotný stav dieťaťa, najmä vo vzťahu k detským ochoreniam šíriacim sa v žiackych kolektívoch, ako sú bežné detské respiračné ochorenia a infekčné ochorenia, žltačka, pedikulóza, svrab; rodič je povinný dieťa pod dohľadom lekára liečiť a dodržiavať jeho pokyny,
     5. pre dieťa potrebné školské potreby, prezuvky a pomôcky, ktoré je dieťa povinné nosiť do školy.

     2) Rodič je povinný pomáhať svoju dieťaťu v každodennej príprave do školy a najmä

     1. dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
     2. podnecovať u svojho dieťaťa adekvátny záujem o školské vzdelávanie, pravidelne prejavovať záujem o to, ako prebieha edukačný proces dieťaťa, aké má problémy a v čom spočívajú príčiny jeho ťažkostí,
     3. komunikovať, spolupracovať s vyučujúcimi a tak zjednocovať svoje výchovné pôsobenie, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v skvalitňovaní školských výsledkov dieťaťa,
     4. v domácej príprave kontrolovať a viesť svoje dieťa k pravidelnej práci a taktiež k zodpovednému a kvalitnému plneniu úloh,
     5. nezabúdať pochváliť svoje dieťa za veľmi dobrý výkon v škole, aby pochvalou pozitívne posmeľoval a motivoval svoje dieťa,
     6. viesť svoje dieťa k požadovaným školským výsledkom, ale aj k prekonávaniu ťažkostí vo zvládaní náročných úloh,
     7. osobitnú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu jazykových zručností a schopností; učiť svoje dieťa komunikovať, myslieť a poznávať vo vyučovacom jazyku, čo môže podstatným spôsobom ovplyvniť jeho výchovno-vzdelávacie výsledky.

     3) Rodič je ďalej povinný

     1. zvýšenú každodennú starostlivosť venovať svojmu dieťaťu  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     2. nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
     3. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho výchovu a vzdelávanie,
     4. písomne ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa nepresahujúcu tri dni,  pri dlhšej neprítomnosti sa vyžaduje písomné potvrdenie príslušného lekára, ktoré bolo vystavené na začiatku liečenia.
     5. kedykoľvek v priebehu domáceho liečenia svojho dieťaťa  predložiť potvrdenie o domácom liečení pedagogickému zamestnancovi školy, sociálnemu pracovníkovi alebo príslušníkom polície.