• Včielkine medonosné kvety

     •  

      Výtvarná súťaž pre žiakov 1. stupňa

       

      1. kategória  1. - 2. ročník ZŠ

      2. kategória  3. - 4. ročník ZŠ

     • Podmienky účasti: 

      • Škola môže do súťaže zaslať najviac 6 prác.
      • Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou maximálne vo formáte A2.
      • Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a priezvisko autora, triedu, kategóriu, adresu školy, meno vyučujúceho, telefonický kontakt a
       e-mailovú adresu školy.
      • Výtvarné práce posielajte do 31. mája 2021 na adresu organizátora:


                ZŠ s MŠ Spišské Bystré,
                Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré


      Neoznačené práce nebudú do súťaže zaradené.
      Súťažné práce nevraciame!

       

      Ocenenia:

      • Autori víťazných prác získajú diplomy a vecné ceny. Najkrajšie diela sa stanú súčasťou edukačnej tabule Včelieho náučného chodníka zameraného na poznávanie života včiel, ktorý bude umiestnený v školskej záhrade. Čaká na Vás aj cena detskej poroty.
      • Termín výstavy a slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 11. júna 2021 v Základnej škole Spišské Bystré.

       

      Výsledky budú zverejnené na: www.skolaspisskebystre.sk

   • Kontakty

     • Tel.: 052/7792125

      E-mail: zsspbystre@gmail.com

      Poznámka:
      Zaslaním výtvarných prác dávate súhlas so spracovaním osobných
      údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov.

       

      Príloha: VZOR na vyplnenie zadnej strany výkresu a plagát:

      plagat_VCIELKINE_MEDONOSNE_KVETY_2020-2021_(1).pdf