• Tancuj ONLINE už tretí týždeň

     • Dnes sa naučíš z klasického tanca dégagé, z ľudovky Dupkanú a Potrasanú polku z Rakovca nad Ondavou, z jazzu chasé, chasé ball change a kick ball change a nové tri prvky z hip hopu. A nezabudni poslať domácu úlohu.

     • Divadelné predstavenie pre žiakov SZUŠ Rosnička Art

     • Dňa 21.09.2020 sa žiaci SZUŠ Rosnička Art zo Spišského Štvrtku, Spišského Bystrého a Holumnice zúčastnili predstavenia Čarodejník z krajiny OZ v Štátnom divadle v Košiciach. Účasť na tejto akcii bola za odmenu pre TOP 38 žiakov tanečného a hudobného odboru, ktorí dosiahli v predchádzajúcom školskom roku mimoriadne umelecké výsledky. Pedagogický dozor: Mgr. Miroslava Hodálová a Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art.

     • POVINNOSTI PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY PO PRERUŠENÍ DOCHÁDZKY NA 3 A VIAC DNÍ

     • Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

      Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačIvo)! 

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (pečiatka v žiackej knižke) 

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.