• Oznam o začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 02.09.2021 o 09.00 h v triedach. Vaše pani učiteľky a učitelia  Vás budú čakať pred budovou školy od 8.50. Vstup do budovy školy je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

      Nástup do školy 02.09.2021

      • Rodič dieťaťa vyplní a odovzdá triednej učiteľke tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (viď príloha pod textom) v papierovej alebo elektronickej forme cez Edupage (Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 01.09.2021 – Podať novú žiadosť/vyhlásenie). V prípade neodovzdania tlačiva sa dieťa považuje za príznakové a škola postupuje podľa manuálu, dieťa je umiestnené do izolačky, kontaktuje sa všeobecný lekár a zákonný zástupca si musí dieťa osobne prevziať.

       Na budove školy sú zverejnené oznamy o podmienkach vstupu do školy. Na vstup do budovy školy budeme používať tri vchody, ktoré sú označené číslicami:

      • hlavný vchod od parkoviska učiteľov pre triedy : 2.A, 6.A, 7.C, 8.A, 5.A, 7.B
      • klasický vchod do šatne: 4.A, 4.B, 5.B, 6.B, 9.A
      • vchod cez prechodovú chodbu do jedálne pre triedy: 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B

       

      Vstup do budovy školy je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

      Pozn.: Rodičia prvákov môžu do budovy školy vstupovať iba do 10.09.2021 s podmienkou rešpektovania pokynov vstupu do školských priestorov.

      Jednotlivé ročníky žiakov budú prichádzať 02.09.2021 ráno do školy v stanovenom čase.

                Všetky triedy ZŠ s MŠ sú od piatka 3. septembra 2021 v prezenčnej forme vzdelávania. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná.

      Činnosť ŠKD je v prevádzke dňa 02. septembra 2021 do 14.00 h a od 3. septembra 2021v čase od 06.30 h do 16.30 h.

      Stravovanie v ŠJ  začína v piatok 3. septembra 2021.

                Pre zachovanie čo najdlhšieho prezenčného vyučovania, prosíme všetkých, aby dodržiavali stanovené pokyny. Ďakujeme za pochopenie.

       

            Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

       

      Prílohy

      • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti:

      Priloha_c._1_-_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

      • Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti:

      Priloha_Pisomne_Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnik.pdf

      • Oznámenie o výnimke z karantény:

      Priloha_c._2_-_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf

      • UVZ vyhláška o prekrytí horných dýchacích ciest:

      UVZ_vyhlaska_237_o_prekryti_hornych_dychacich_ciest.pdf

      • UVZ vyhláška o izolácii karanténe:

      UVZ_vyhlaska_239_2021_o_izolacii_a_karantene.pdf

      • OZNAM pre vstup do budovy školy od 1.9.2021:

      Oznam_pre_vstup_do_budovy_skoly_od_01_09_2021.pdf

       

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

     • Prázdniny ubehli ako voda a my sa opäť stretneme v našej škole. Spoločne začneme ďalší školský rok plný nielen vzdelávania a poznávania nových vecí ale aj priateľstva a zábavy. 

      Tešíme sa na Vás! 

      Školský rok 2021/2022 otvoríme vo štvrtok 2. septembra 2021

      - 9:00 - podľa počasia slávnostné otvorenie školského roka v školskej záhrade resp. v triedach

      - krátka triednická hodina, základné informácie, odchod domov
       

      2. septembra školská jedáleň nie je v prevádzke

       

      ! Dodržiavajte protiepidemické opatrenia !

       

      V piatok 3. septembra príchod ako obvykle na 7:50

      - 1. ročník -  3 vyučovacie hodiny

      - 2. - 4. ročník - 4 vyučovacie hodiny

      - 5. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodín 
       

      Žiaci prihlásení na stravu v školskej jedálni idú po skončení vyučovania na obed.

       

       

       

     • Záujem o domáce samotestovanie

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne ZDARMA antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

      Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi (napr. prostredníctvom EDUPAGE, eškola) Rodičom bola zaslaná správa na EDUPAGE.

      Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

       

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

     • Zmena výšky poplatku za ŠKD

     • Vážení rodičia!

       

      Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN obec Spišské Bystré č. 1/2021 sumou 5,- €  s účinnosťou od 01.08.2021.

           

      Príspevok sa uhrádza nasledovne:

       

      ŠKD - za september až december 2020 uhradiť do 15.10.2021 (5€ x 4 = 20 €)

      ŠKD - za január až jún 2022 uhradiť do 15.2.2022 (5€ x 6 = 30€)

       

      Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené  navštevovať ŠKD.

             

      Príspevok môže byť odpustený, ak zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

       

      Číslo účtu: SK18 0900 0000 0051 5955 0541

      Konštantný symbol: 0308

      Variabilný symbol:  pridelený AsC agendou

      Poznámka:  Meno a priezvisko dieťaťa + trieda 

       

      Stiahnite si Žiadosť o prijatie do ŠKD a Zápisný lístok pre šk. rok 2021/2022 a vypísaný odovzdajte triednej učiteľke prvé školské dni.

       

     • Informatívny zoznam pomôcok do školy

     • Milí rodičia, v priloženom súbore je približný zoznam pomôcok potrebných pre žiakov na nový školský rok. 

      Tento zoznam je len informačný a môže sa zmeniť v závislosti od vyučujúcich a potrieb žiakov. 

      Pomôcky