• OZNAM pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!


      Od 1.8.2021 nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 Z. z., ktorý ruší poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a pre všetky deti ZŠ.

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“);
        
      • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje čestné vyhlásenie.

      Rodič alebo fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, musí k poskytnutiu dotácie na stravu predložiť do 31.07.2021 vedúcej ŠJ následovné  potvrdenia:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva úrad práce sociálnych vecí a rodiny)
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, (vydáva úrad práce sociálnych vecí a rodiny)
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Prihlášku na stravu si stiahnete  tu.

     • Dobré vzťahy, úcta a priateľstvo sa dajú medzi školami "pestovať" aj na diaľku

     • Píše Mgr. Lucia Repková zo ZŠ Ondreja Cabana Komjatice ohľadne spolupráce v súťaži Včielkine medonosné kvety:

      "Počas uplynulých dní prišiel našej pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej ďakovný list a darčeky pre žiakov od pána riaditeľa Mgr. Štefana Luhu zo Spišského Bystrého. Zároveň nám pani uč. Mgr. Zdena Luhová poslala aj fotografie z výstavy výtvarných prác. Ďakujeme veľmi pekne.

      Spomínate si ešte na našu čitateľskú súťaž INŠPIRÁCIA, ktorá sa konala počas dištančného vyučovania?

      Boli sme radi, že zaujala aj žiakov zo Spišského Bystrého... Áno, presne tu sa začalo naše "školské" kamarátstvo.

      Ako poďakovanie za to, že sa do súťaže zapojili, im naša pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková poslala ďakovný list, knihy a propagačné materiály.

      Kamaráti zo Spišského Bystrého nás pozvali “hosťovať” do súťaže Včielkine medonosné kvety.

      Naše deti z 1. stupňa spolu so svojimi pani učiteľkami zhotovli umelecké diela a výkresy putovali do súťaže do školy v Spišskom Bystrom, za čo nás vedenie školy zo Spišského Bystrého ocenilo spomínanými darčekmi a ďakovným listom…

      Sme radi, že dobré vzťahy, úcta a priateľstvo sa dajú "pestovať" aj na diaľku. Snáď sa niekedy stretneme aj osobne. Tešíme sa!"