• Oznam o vyučovaní základnej umeleckej školy od 26. októbra 2020

     • Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička so sídlom v Červenom Kláštore týmto oznamuje, že školské vyučovanie v individuálnej forme vzdelávania v SZUŠ Rosnička v jej sídle a vo všetkých elokovaných pracoviskách sa prerušuje do odvolania v zmysle Rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26.10.2020.

       

      Naša škola bude vyučovanie realizovať  dištančnou formou, alebo kontaktným zadaním pre žiakov v zmysle projektového vyučovania s balíčkom pomôcok a následným zberom zadania projektu v obidvoch formách umeleckého vzdelávania, alebo podľa možností žiakov a partnerských škôl.

       

      SZUŠ Rosnička

      PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.

      Rosnička

     • Vážení rodičia, venujte pozornosť tomuto oznamu:

     • z organizačných dôvodov a v súlade s odporúčaniami o postupe pri neutralizácii ohrozenia Covidom 19 a po zvážení všetkých súvislostí bude činnosť školského klubu detí od pondelka 26.10.2020 skrátená do 14.30. Činnosť ŠKD bude prebiehať v jednotlivých triedach. Ranný klub bude od 6.30, ale aj tu prosím o zváženie nutnosti využívania ranného klubu z Vašej strany. Zároveň pripomíname a prosíme rodičov, aby v prípade podozrenia či príznakov u dieťaťa (celková únava, slabosť, suchý dráždivý kašeľ, zvýšená telesná teplota, bolesti hlavy a kĺbov, náhla strata čuchu a chuti...) ochorenia COVID 19 kontaktovali lekára. Zároveň upozorňujeme na dodržanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení. Za pochopenie vzniknutej situácie a ochotu podieľať sa na jej riešení aj z Vašej strany Vám ďakujem. V prípade nejasností alebo otázok ma kontaktujte.

      Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

     • od pondelka 26.10.2020 sa pre žiakov 2.stupňa  opäť začína dištančné vzdelávanie. V škole sme sa snažili na takúto situáciu vopred pripraviť nákupom technického vybavenia pre učiteľov, učitelia sa zúčastnili mnohých školení a samozrejme máme aj dostatok skúseností z prvého prerušenia vyučovania.  Preto mi dovoľte upozorniť Vás na dôležité zmeny oproti 1.vlne:

       

      1. vyučovanie a účasť na ňom nie je dobrovoľná ako pri prvej vlne, vyučovanie je POVINNÉ. Neúčasť žiaka na online hodinách bude posudzovaná ako neospravedlnené vymeškanie vyučovania.
      2. žiak, ktorý preukázateľne nepracuje, nezúčastňuje sa  online hodín, nebude môcť byť klasifikovaný a pokojne môže aj prepadnúť.
      3. to, že mnoho žiakov v prvej vlne aj s vedomím  rodičov ignorovali vyučovací proces a nepracovali, v tomto období už  neostane bez následkov. Ignorancia a neúčasť žiakov bude tentokrát spravodlivo ohodnotená.
      4. zodpovednosť za prístup Vašich detí k vyučovaniu zostáva na Vašich pleciach. Učitelia vám budú minimálne raz  týždenne poskytovať spätnú väzbu o práci žiakov.
      5. v prípade problémov s pripojením, resp. technickým vybavením prosím výhradne rodičov o  promptnú  komunikáciu s TU, resp. vyučujúcim daného predmetu.
      6. prosím o oboznámenie sa s  krízovým plánom  a rozvrhom hodín v ňom  uvedenom.

       

      Verím, že vzniknutú situáciu opäť spolu zvládneme a vyučovanie v online priestore bude kvalitné natoľko, aby sme po návrate mohli plynule pokračovať v ďalšom vyučovaní.

       

      V Spišskom Bystrom 23.10.2020

                                                                                        Mgr. Štefan Luha

                                                                                             riaditeľ školy

     • Príprava na zimné zakrmovanie

     • V sobotu 10. októbra sme s turistickým krúžkom spojili príjemné s užitočným. Vybrali sme sa zbierať kukuricu pre zver na zimné zakrmovanie. Jesenné počasie nám prialo. Za krátky čas sme mali úlohu splnenú, za čo chceme poďakovať aj PD Spišské Bystré. Tvorivosť detí však nepozná hranice a tak si postavili aj kukuričný domček. Aj napriek súčasnej situácii sme strávili krásne popoludnie na čerstvom vzduchu. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.
      Všetky fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Aj napriek súčasnej nepriaznivej situácii sa dňa 20. 10. 2020 v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prebiehalo netradične za prísnych hygienických opatrení. Aj keď sa súťaže zúčastnilo menej účastníkov ako obvykle, tí, ktorí sa do súťaže zapojili, sa rozhodli ukázať svoje kvality v rodnom jazyku a veruže nemali ľahkú úlohu. Sme radi, že sa nám z takého malého počtu účastníkov podarilo získať až dve úspešné riešiteľky. Víťazkou sa stala Silvia Šimková (9.B), ktorá postúpila do okresného kola. Tesne za ňou s jednobodovým rozdielom sa na druhom mieste umiestnila Laura Dragošová (9.B), na treťom mieste bol Patrik Švagerko (9.B), štvrté miesto získala Dominika Kiktová (8.A) a piate miesto patrí Tomášovi Orolinovi (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazke gratulujeme a želáme jej veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy.

     • Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 9.ročník

     •  Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2020/2021 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 9. ročník.

      Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

                  - zdravý životný štýl

                  - ako chcem tráviť voľný čas

                  - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

                 V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, s najvyšším množstvom  výherných cien v histórii súťaže – dotykové telefóny, „chytré“ hodinky, fitnes náramok, powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej práce. 

      1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 25 miest!

      2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke  www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa 39 miest! 

      Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet. 

      Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí. 

      Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020  

     • Opatrenia k postupu ZŠ s MŠ pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti s ochorením COVID-19 počas núdzového stavu s účinnosťou od 12.10.2020

     • So zhoršujúcou sa situáciou je potrebné zaviesť ďalšie opatrenia v záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento negatívny vývoj.

      Naša ZŠ s MŠ prijíma nasledovné opatrenia s účinnosťou od 12.10.2020:

      • škola sa nebude posudzovať celoplošne, ale jednotlivé triedy podľa posúdenia vývoja nákazy;
      • v prípade výskytu pozitívneho zamestnanca alebo dieťaťa/žiaka na našej škole sme povinní poskytnúť RÚVZ tieto údaje: meno a priezvisko dieťaťa/žiaka, trieda, bydlisko, otec, matka, kontakty na rodičov, detský lekár, zdravotná poisťovňa dieťaťa/žiaka;
      • neorganizujú sa žiadne hromadné podujatia a zhromažďovanie osôb;
      • pri vstupe do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter 
      • ranný školský klub pre zapísaných žiakov je v prevádzke od 06:30 h do 07:45 h , poobedňajšia činnosť ŠKD končí o 16:30 h;
      • vyučovanie prebieha v kmeňových triedach; v prípade použitia odborných učební, príslušný vyučujúci vykonáva po každej triede dezinfekciu bezoplachovými dezinfekčnými prostriedkami a vykoná vetranie
      • telesná a športová výchova sa realizuje jedine vo vonkajších priestoroch. V prípade nepriaznivého počasia sa zamerať na teoretické poznatky v kmeňovej triede bez delenia skupín, možnosť zaradenia vychádzok do prírody. Priestory telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa nevyužívajú 
      • krúžková činnosť sa prerušuje do odvolania; krúžková činnosť, ak sa dá, môže prebiehať dištančnou formou;
      • nosenie rúšok je pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ povinné, pre deti MŠ sa odporúča. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít povinne, nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít povinne v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR;
      • pri vstupe do všetkých budov školy je zabezpečená dostupná dezinfekcia rúk;
      • zákaz vstupu cudzích osôb do budov školy (cudzou osobou nie je zamestnanec školy ani žiak), cudzia osoba môže do budovy školy vstúpiť len po udelení výnimky riaditeľom školy a po vypísaní vyhlásenia o bezinfekčnosti (príloha č. 3), cudzia osoba je povinná poskytnúť aj telefonický kontakt v prípade dohľadávania pre RÚVZ;
      • na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (maily, Edupage, telefón);
      • zamestnanec aj naďalej vypĺňa pri nástupe do práce v prípade neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni vyhlásenie pred opätovným nástupom do zamestnania (príloha č. 4);
      • zamestnanci školy dbajú na časté a intenzívne vetranie miestností;
      • toalety sú vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami;
      • upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2-krát denne alebo podľa potreby;
      • dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa  vykonáva najmenej raz denne;
      • dezinfekcia dotykových plôch musí byť vykonaná minimálne 2-krát denne;
      • na bezprostrednú izoláciu je v škole vyčlenená miestnosť - izolačka, v prípade podozrenia škola informuje telefonicky rodičov a tí sú povinní dieťa zo školy vyzdvihnúť v čo najkratšom čase
      • organizácia prevádzky školského stravovania sa riadi usmerneniami pre zariadenia školského stravovania;
      • zamestnanci školy si plnia svoje povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a náplne práce. Oblasť pracovno-právnych vzťahov je upravená v jednotlivých fázach semaforu;
      • Zákonný zástupca  predloží pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5). V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť svojmu dieťaťu 2 rúška na každý deň a hygienické papierové vreckovky.
      • zákonný zástupca môže ospravedlniť dieťa z vyučovania bez potvrdenia od lekára na 5 dní;
      • pri prerušení dochádzky viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), predkladá zákonný zástupca potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast; v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy;
      • vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu meniť.

       

                   V Spišskom Bystrom 12.10.2020                                          Mgr. Štefan Luha , riaditeľ školy

       

       

     • Chovateľský krúžok sa teší veľkému záujmu

     • V tomto školskom roku sa nám podarilo vybudovať a sprístupniť pre žiakov chovateľský kútik s králikmi a hydinou. O prácu a starostlivosť o zvieratká prejavilo záujem množstvo žiakov, ktorí chcú spoznávať prejavy ich života a správanie sa v prírode. So záujmom počúvajú odpovede na všetky ich zvedavé otázky a rôzne zaujímavosti.

     • Krúžok "Lego programovanie"

     • Nadšenci IKT technológií z radov našich žiakov si pod vedením p. Moravčíkovej na krúžku "Lego programovanie" vyskúšali naprogramovať semafór a tiež autíčko, ktoré sa ním riadi.

     • Interview žiakov z krúžku "Mladí reportéri"

     • Naši reportéri Vám prinášajú dojmy spolužiakov z návratu do školy. Čo im najviac počas dištančného vzdelávania chýbalo? A naopak, čo sa im páčilo na učení sa z domu? Dozviete sa vo videu...

     • Európsky deň jazykov

     • 26. 09. 2020 sme si  na našej škole pripomenuli Európsky deň  jazykov.  Tento deň sme  so žiakmi  vyplnili rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré  prebiehali v jednotlivých triedach s pomocou  vyučujúcich anglického jazyka.

      Žiaci III.A spoznávali „Farby v rôznych jazykoch“ a  stali sa „maliarmi z rôznych krajín“. Maliari namiešali farby a navzájom porovnali ako sa povedia farby v rôznych jazykoch a vytvorili spoločne veľký farebný plagát.

      Žiaci III.B spoznávali čísla v rôznych jazykoch. Pomenovanie čísel vyhľadali na internete. Počítali po nemecky, španielsky, maďarsky, česky. Spoločne vytvorili farebný plagát.

      Žiaci IV.A a IV.B vyhotovili farebné obaly na svoje anglické portfólia. Oboznámili sa s vlajkami rôznych štátov, ktorými  si  obaly vyzdobili. Na záver vyhľadávali na internete rôzne pozdravy, ktorými si portfólia dotvorili.

      Žiaci V.A a V.B  nadviazali na učivo anglického jazyka a vypracovali pracovné listy, ktoré boli zamerané na poznávanie rôznych národností. Na internete ich zaujali najdlhšie slová, rýmovačky, jazykolamy a pozdravy v rôznych jazykoch. Po vypočutí ukážok hádali aký  jazyk počuli. Na záver vyfarbili pohľadnice z rôznych krajín a vytvorili spoločne plagát.

      Žiaci VI.A a VI.B si zopakovali abecedu a vytvorili “Viacjazyčný slovník“. Každý šiestak dostal písmeno spolu so slovom, ktoré potom vyhľadal na internete v troch ľubovoľných jazykoch. Jeho výslovnosť doplnili  k slovu. Jednotlivé slová  pospájali a vytvorili jeden spoločný slovník.

      Žiaci VII.A a VIII.A sa zapojili  do výzvy Európskeho dňa jazykov  a navrhovali  „logo na tričko “. Vytvorili rôzne logá, ktoré si spoločne vystavili. Najlepšie kreatívne práce budú zaslané do uvedenej súťaže.

      Všetci žiaci boli odmenení drobnými suvenírmi, ktoré nám zaslala Centrálna kancelária Európskeho dňa jazykov.

      Viav fotografií z aktivít nájdete vo fotoalbume.

     • Obrovský úspech našich žiakov na okresnom kole v cezpoľnom behu

     • Dnes, 29. septembra, sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu v príjemnom prostredí Vysokých Tatier v Dolnom Smokovci. Súťažilo sa v 3-členných družstvách dievčat a chlapcov. 

      Náš dievčenský tím reprezentovali Michaela Orolínová, Laura Orolínová a Viktória Orolinová.Chlapcov zastupovali Ján Lipták, Kristián Orolin a Samuel Malatin. Po bojovných výkonoch obsadili naše dievčatá celkovo druhé miesto, pričom Michaela Orolínová si individuálne dobehla po bronzovú medailu. Na 4. mieste dobehla Laura. Aj chlapcom sa podarilo napodobniť dievčatá ziskom druhého miesta v súťaží tímov, keď Ján Lipták vynikajúcim výkonom zanechal všetkých bežcov za sebou a obsadil vynikajúce prvé miesto a postúpil do krajského kola.

      Chlapcom a dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Miške prajeme všetko najlepšie k dnešným meninám a Jánovi Liptákovi držíme palce na krajskom kole. 

      Viac fotografií nájdete TU

     • Školská desiata od 1.10.2020

     • Vážení rodičia, školská desiata sa spúšťa od 01.10.2020. Záujemcov o desiatu prosíme vyplniť zápisný lístok a odovzdať ho vedúcej školskej jedálne.

      V prípade otázok môžete kontaktovať vedúcu školskej jedálne cez správu v EduPage, e-mailom: jedalen.spbystre@gmail.com alebo telefonicky 052/77 921 96.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 25.9.2020

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré, 059 18 súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka a v súlade s odporúčaniami nadriadených orgánov o postupe pri neutralizácii ohrozenia Covidom 19 a po zvážení všetkých súvislostí

      udeľuje žiakom školy na deň 25.9.2020 (piatok) riaditeľské voľno.

      Nástup do školy bude dňa 28.9.2020

      V Spišskom Bystrom 23.9.2020

      Mgr. Štefan Luha  riaditeľ školy