• Stravné materská škola

    • Číslo účtu: SK84 0900 0000 0051 5955 0517

     Suma: 20,00 € pre deti do 3 rokov do 5 rokov
     Suma:   0,00 € pre deti predškolského veku


     Variabilný symbol: 20192020

     Informácie pre platiteľa: meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť: do 15. dňa daného mesiaca

     Prvá platba: 15.9.2019

     Posledná platba: 15.12.2019

     Prvá platba: 15.1.2020

     Posledná platba: 15.6.2020 ak bude dieťa navštevovať MŠ do júna

     Posledná platba: 15.07.2020 ak bude dieťa navštevovať MŠ do júla


     O výške preplatku na stravnom sa informujte u vedúcej školskej jedálni osobne alebo na t.č. 052/77 921 96