• Stravné škola

    • Mesačná suma vo výške:

      ZŠ 1. stupeň                                         20,00 € záloha

     ZŠ 2. stupeň                                          20,00 € záloha


     Bankové spojenie:                              IBAN :  SK84 0900 0000 0051 5955 0517

     jednorázová platba:                           do 20.10.2019

     Posledná platba                                 

     Konštantný symbol:                           0308

     Variabilný symbol:                             20192020

     Správa pre prijímateľa:                     meno, priezvisko a trieda žiaka

      O výške preplatku na stravnom sa informujte u vedúcej školskej jedálni osobne alebo na t.č. 052/77 921 96