• “Najväčším znakom úspešného učiteľa je, keď môže povedať, že dieťa už funguje ako keby som neexistoval.”

   – Maria Montessori

   Práve táto myšlienka súvisí aj s cieľom našej školy – vychovať samostatného, zodpovedného, spravodlivého a prosociálneho človeka.

   Každý žiak si žiada individuálny prístup. Preto je pre nás dôležité uchopiť osobitosť každého dieťaťa a rozvíjať u neho to, k čomu má predpoklady. Veríme, že v každom dieťati sa ukrýva nejaký druh nadania. Naša škola teda žiakom ponúka množstvo krúžkov, v ktorých si môžu rozvíjať svoj talent.

   O umelecké talenty sa v našej škole stará ZUŠ Rosnička so svojimi odbormi: TANEČNÝ, VÝTVARNÝ A HUDOBNÝ – KLAVÍR, HUSLE, GITARA.

   Športovo nadaní žiaci si môžu vybrať zo siedmich športových krúžkov: FUTBALOVÝ, BEDMINTONOVÝ, FLORBALOVÝ, STRELECKÝ, GYMNASTICKÝ, TURISTICKÝ, HASIČSKÝ.

   Žiaci, ktorí prahnú hlavne po vedomostiach, majú k dispozícii vedomostné krúžky: SVET MATEMATIKY, SLOVENČINA – RODNÁ REČ MOJA, STAŇ SA SVETOBEŽNÍKOM, LOMIHLAV, FYZIKÁLNY KRÚŽOK, BÁDATEĽ, ANGLIČTINA HROU.

   Tvorivosť a šikovnosť si žiaci môžu rozvíjať prostredníctvom krúžkov: ŠIKOVNÍČEK, VÝTVARNÝ,  ČASOPIS POHĽAD, TVORIVÉ DIELNE.

   Jazykovým talentom sa venujú učitelia z jazykových škôl HELEN DORON a TARGET.

   Získané zručnosti, vedomosti a schopnosti si naši žiaci overujú v súťažiach, do ktorých sa prostredníctvom školy aktívne zapájajú – umelecké, vedomostné a športové. O jednotlivých výsledkoch z týchto súťaží vás priebežne informuje webová stránka našej školy.

   Okrem záujmových útvarov organizujeme plavecký, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výchovné koncerty, zber papiera...

   Naša škola žiakom poskytuje kvalitné vzdelanie, ponúka im pozitívnu pracovnú atmosféru plnú dôvery, porozumenia, podnetného prostredia, ktoré deti zbavuje strachu a pochybností o sebe. Cieľom našej školy je pripraviť žiakov po stránke vzdelanostnej, morálnej i emocionálnej čo najlepšie nielen na štúdium na stredných školách, ale aj pre praktický život.