• Zákazky s nízkou hodnotou

    • Predmet zákazky Hodnota zákazky v € vrátane DPH Úspešný uchádzač Za obdobie
     Elektrická pečiaca trojrúra 2 277,60 Alvex GASTRO, Slávkovská 27, 06001
     Kežmarok
     3. štvrťrok 2012

     Oprava hydraulického systému kotolne

     v hlavnej budove školy

     5 055,--

     Rudolf Dlugoš, Hôrka 472,

     059 12 Hôrka

     4. štvrťrok 2012

     Výmera radiátorov a rozvodov južnej vetvy v hlavnej budove školy

     11 928,12

     Jozef Keďuch, Kukučínova 515/36,

     059 18 Spišské Bystré

     1. štvrťrok 2013
     Oprava MAR v kotolni
     hlavnej budovy ZŠ
     4 706,40

     EZPRO, s. r. o.,

     Ústecko-Orlická 3299/24

     058 01 Poprad

     1. štvrťrok 2013