• Termíny prijímacích skúšok na šk. rok 2022/2023

    • V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:


     Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá


     1. termín:
     odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

     2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022


     o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

     4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022


     2. termín:
     odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

      9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022


     odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

     11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022


     Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy - overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na
     stredných športových školách koná v dvoch fázach:


     prvá fáza - overenie športového výkonu:

     od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny
     prijímacej skúšky)


     druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

     4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5.
     2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

      

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59)