• Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

    • 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.
     Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej
     škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.


     Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na
     škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov,
     ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna
     2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna
     2022. Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest sa podľa novely školského
     zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom.
     Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá
     na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania
     stredných škôl do 28. februára 2022.

     Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom
     sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej
     skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90%
     v každom
     vyučovacom predmete samostatne.

     Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela
     školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača
     bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80%

     v každom vyučovacom predmete samostatne

     Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, systém prevodu slovného
     hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania sa určí tak, aby žiakov
     základných škôl hodnotených slovne neznevýhodňovali v hodnotení v rámci prijímacieho
     konania.
     Na základe ustanovenia § 101 ods. 4 školského zákona sa na prijímanie žiakov do odborného
     učilišťa alebo do praktickej školy primerane vzťahujú ustanovenia školského zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl.

      

     Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.
     a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí
     podľa záujmu
     - najviac dva netalentové odbory,
     - najviac dva talentové odbory.
     b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
     c) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory).
     d) Prihlášku možno podať
     - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez podpisu, alebo
     - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch
     zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
     e) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
     - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (V sekcii TLAČIVÁ) na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva.

     - Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky
     o predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     - Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
     - Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo - predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
     - Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
     - Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
     - Kópie vysvedčení -predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na
     vysvedčení hodnotený slovne

     - Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka
     v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) -predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.


     Forma podania prihlášky


     Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

     a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý
     škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného
     systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

     b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. e) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
     c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný
     zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

     d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy
     a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým
     stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak
     vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského
     informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca
     dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí
     zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na
     príslušnú školu poštou alebo osobne
     ; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej
     podania na poštovú prepravu.


     Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

     a) Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR / od 1. januára 2022.


     b) Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie
     žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať
     prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022

     c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh
     podľa bodu 1 písm. e), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak
     nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.

     d) Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu
     prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole
     , ktorej odbory
     vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej
     podania na poštovú prepravu.

     e) Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. Usmerňovanie a koordinácia podávania prihlášky zákonným zástupcom zo strany základnej školy

      

     Stredné školy

     1. Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.
     2. Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,
      - žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku
      uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu
      z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby
      vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

           

     Prijímacie skúšky

     1. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred
      termínom ich konania.
     2. Ak riaditeľ strednej školy zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie
      uchádzača bez prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania,
      uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku
      nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

      

     Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

     1. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho
      konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie
      o prijatí.
      V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo
      zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto
      uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr
      do 31. 8. 2022.
     2. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej
      škole prijatie na vzdelávanie.
       (V sekcii TLAČIVÁ) Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
     3. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. (Vzor v sekcii TLAČIVÁ)

      

      

                                                                                                                                         Mgr. Jana Neupauerová

                                                                                                                                            Výchovná poradkyňa