• Zmeny stravovania od 1.8.2021

    • Vážení rodičia, milí žiaci!


     Od 1.8.2021 nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 Z. z., ktorý ruší poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a pre všetky deti ZŠ.

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí dotácia sa poskytuje:
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“);

      

     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje odovzdaním tlačiva - ČESTNÉ VYHLÁSENIE .

     Fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, k poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť  do školskej jedálne:

     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva úrad práce sociálnych vecí a rodiny)
     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, (vydáva úrad práce sociálnych vecí a rodiny)
     • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

     Prihlášku na stravu si stiahnete TU.