• POVINNOSTI PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY PO PRERUŠENÍ DOCHÁDZKY NA 3 A VIAC DNÍ

     • Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

      Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá žiak písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačIvo)! 

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (pečiatka v žiackej knižke) 

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     • Do školy na bicykli

     • Milí žiaci a učitelia,

      naša škola sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej súťaže: „Do školy na bicykli“. Súťaž prebieha od 21.9. do 2.10.2020. Jediné, čo potrebujete urobiť, je prísť do školy na bicykli, kolobežke alebo inom nemotorovom dopravnom prostriedku.

      Aké výhody môžeš získať?

      • cesta do školy Ti prinesie radosť
      • zvýšiš svoju telesnú zdatnosť a celkovo budeš zdravší
      • znížiš dopravnú záťaž v okolí školy
      • odbremeníš rodičov, ktorí Ťa nemusia voziť autom
      • ušetríš peniaze za dopravu
      • chrániš životné prostredie
      • zaparkovať môžeš v našej originálnej „cykloskale“ 

      Vieme, že viacerí z Vás už bicykle používajú každý deň, ale pridať sa môžu aj ďalší.

      Viac informácií nájdete na stránke https://www.doskolynabicykli.sk/

     • OZNAM O VSTUPE DO BUDOVY ŠKOLY

     • Na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaného 16.09.2020 ministerstvom školstva SR, zverejneného na www.minedu.sk je vstup cudzím osobám do priestorov školy povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo na vrátnici školy).

      Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

     • Biela pastelka

     • Už v piatok 18. septembra v našej škole a obci !

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       

      Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme!

     • Pre všetky deti, ktoré majú rady knihy...

     • Skúste si rolu ilustrátora novej knihy od spisovateľky J. K. Rowlingovej. Na tejto stránke nájdete vždy novú kapitolu príbehu, ktorú si stačí prečítať a pokúsiť sa vytvoriť ilustráciu podľa svojich predstáv.

      Po vydaní knihy J.K. Rowlingová venuje celý svoj honorár na projekty určené na pomoc skupinám najviac postihnutým pandémiou v Spojenom kráľovstve aj vo svete.

     • Školská desiata

     • Vážení rodičia, školská jedáleň ponúka možnosť prihlásiť Vaše dieťa na odoberanie školskej desiaty. Cena stravnej jednotky pre 1. stupeň je 0,46€ / deň, cena pre 2. stupeň je  0,50 € / deň.
      Desiata bude obsahovať
      napríklad:

      pečivo + nátierka + čaj 

      sladké pečivo + mlieko. 

      Minimálny počet prihlásených na spustenie desiat je 30 žiakov. Svoj záujem o prihlásenie môžete vyjadriť v ankete, ktorú Vám sprístupní vedúca školskej jedálne.

     • Didaktické hry v prírode (1.stupeň) a Účelové cvičenie (2. stupeň)

     • V piatok 11. septembra sa uskutočnia pre žiakov 1. stupňa Didaktické hry v prírode a pre žiakov 2. stupňa Účelové cvičenie.

      - príchod do školy ako obvykle na 7:50

      - 1. vyučovacia hodina bude venovaná teoretickej príprave 

      - každá trieda pôjde po stanovenej trase 

      - žiaci potrebujú turistickú obuv; oblečenie primerané počasiu; desiatu a dostatok tekutín

      - vrámci celoslovenskej akcie "Upracme si Slovensko" naplánovanej na 15. septembra budeme čistiť prírodu v okolí, preto je vhodné si priniesť aj rukavice

      Po návrate do školy pôjdu žiaci na obed a následne domov:
      1. a 2. ročník - o 11:00
      3. a 4. ročník - o 11:25
      5. a 6. ročník - o 11:50
      7., 8. a 9. ročník - o 12:15

     • Spolupráca s jazykovou školou TARGET

     • Informácie pre žiakov a rodičov o prihlasovaní a priebehu kurzu v prípade zatvorenia škôl

      Pravidlá, podľa ktorých sa bude riadiť jazyková škola TARGET v prípade uzavretia škôl:

      - v prípade uzavretia MŠ z nariadenia štátu automaticky vraciame alikvótnu čiastku za neodučené hodiny kurzu

      - v prípade uzavretia ZŠ z nariadenia štátu automaticky výučbu preklápame na online hodiny (po dobu uzavretia škôl)

        +  pre deti zo ZŠ otvoríme online skupinu pre žiakov základných škôl, ktorým sa kurz prelína s iným krúžkom alebo navštevujú ZŠ, na ktorej kurzy neotvoríme (v podvečernom čase, o cca. 17:00) alebo sa môžu na hodinu pripojiť tie deti, ktoré sa pre chorobu nezúčastnia vyučovania v daný týždeň  

      Všetky detské kurzy plánujeme spustiť v týždni od 5. októbra.

      Prihlasovanie je spustené online na našej stránke. Prihláška online na kurzy v MŠ kliknite tu.

       

      Viac informácií nájdete TU.

       

      S pozdravom,

      PaedDr. Branislav Švec,

      riaditeľ

     • Tanečný odbor Rosnička ONLINE

     • Každý týždeň Vás čaká nové voľne prístupné video pre všetkých, prihlásených aj neprihlásených žiakov, ktorí môžu vidieť a vyskúšať si, čo sa na tanečných hodinách učí. Odkazy na videá hľadajte vždy na internetovej stránke alebo na Facebookovom profile našej školy.

     • INFORMÁCIE K OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v triedach dňa 2. septembra 2020 o 09:00 hod po sv. omši, ktorá sa bude konať o 8:00.
      Následne sa uskutočnia triednicke hodiny v čase do 10.30, na ktorých žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov pokyny k novému školskému roku. Dochádzajúci žiaci budú uvoľnení na autobusové spoje.

        

      • Otvorenie školského roka bude individuálne v triedach, v prvom ročníku v sprievode len jedného zákonného zástupcu.
      • Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.
      • Žiaci sú povinní dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.
      • Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky.
      • Žiaci nastupujú do školy 2. septembra najskôr od 8.50 hod., žiaci vchádzajú do budovy vchodmi, podľa označenia.
      • Pri vstupe do školy im bude odmeraná teplota a dezinfikované ruky a prejdú do svojich tried.
      • Odovzdajú svojim triednym učiteľom vyplnené podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu a Zdravotný dotazník na začiatku školského roka.
      • Účasť na vyučovaní v škole je pre všetkých žiakov povinná.
      • Po skončení vyučovania zákonný zástupca (rodič) čaká svoje dieťa pred školou a zodpovedá za dodržania epidemiologických a hygienických opatrení (rúško, rozostupy).
        

       

       

                Prevádzka ŠKD začína 3. septembra 2020.   

      • Ranný klub bude v prevádzke od 6.30
      • Prihláška  do ŠKD je potrebné odovzdať triednej učiteľke 2. septembra 2020, najneskôr 3. septembra 2020 – ráno.
      • Školský klub je v prevádzke od 11.25 – 16:30.
      • Ak dieťa navštevuje ŠKDvyzdvihne si dieťa u vychovávateľky ŠKD.

       

                 PREVÁDZKA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE začína 3. septembra 2020

      Šj bude v prevádzke od 3.9.2020

      Prihlasovanie na obedy: zákonný zástupca postupuje podľa pokynov vedúcej ŠJ. Zápisný lístok do ŠJ

      • Žiaci chodia na obed podľa rozpisu.
      • Zákonný zástupca vstupuje do školy len v nevyhnutných prípadochmusí mať rúško a pri vstupe si dezinfikuje ruky.


       

       

             Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:

       

      • Pri vstupe do školy sa podľa možností bude vykonávať ranný filter.
      • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
      • Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
      • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci nosia rúško alebo ochranný štít.
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (gymnastická učebňa, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať raz denne.
      • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
      • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

       

       

       

      V Spišskom Bystrom dňa 27.8.2020                    Mgr. Štefan Luha

                                                                                      riaditeľ školy

       

     • OZNAM pre záujemcov o stravovanie v ŠJ

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, ktorí  nepodali prihlášku na stravovanie na nový školský rok a majú záujem o prihlásenie aby tak urobili  od 24.08 do 31.08.2020 v kancelárii vedúcej ŠJ v pracovných dňoch, v čase od 6:30 h  – 14:00 h.

      Je potrebné splniť podmienky:

      1. úhrada zálohovej platby  vo výške  30 € ( 20€ zábezpeka + 10€ / 1. časť režijných nákladov) na bankový účet IBAN  SK 84 0900 0000 0051 5955 0517, (KS: 0308, do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa, triedu)

      2. odovzdanie zápisného lístka na stravovanie.  (Zápisný lístok si nájdete TU alebo v prílohe správy zaslanej cez EduPage).

      Obedy sa budú pre vopred prihlásených stravníkov po uhradení zálohovej platby a zaplatení režijných nákladov  vydávať  nasledujúci deň po slávnostnom otvorení školského roka, t. j . od štvrtka 03.09.2020

      Ing. Lívia Zmok Palgutová – vedúca ŠJ