• INFORMÁCIE K OTVORENIU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v triedach dňa 2. septembra 2020 o 09:00 hod po sv. omši, ktorá sa bude konať o 8:00.
      Následne sa uskutočnia triednicke hodiny v čase do 10.30, na ktorých žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov pokyny k novému školskému roku. Dochádzajúci žiaci budú uvoľnení na autobusové spoje.

        

      • Otvorenie školského roka bude individuálne v triedach, v prvom ročníku v sprievode len jedného zákonného zástupcu.
      • Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.
      • Žiaci sú povinní dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.
      • Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky.
      • Žiaci nastupujú do školy 2. septembra najskôr od 8.50 hod., žiaci vchádzajú do budovy vchodmi, podľa označenia.
      • Pri vstupe do školy im bude odmeraná teplota a dezinfikované ruky a prejdú do svojich tried.
      • Odovzdajú svojim triednym učiteľom vyplnené podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu a Zdravotný dotazník na začiatku školského roka.
      • Účasť na vyučovaní v škole je pre všetkých žiakov povinná.
      • Po skončení vyučovania zákonný zástupca (rodič) čaká svoje dieťa pred školou a zodpovedá za dodržania epidemiologických a hygienických opatrení (rúško, rozostupy).
        

       

       

                Prevádzka ŠKD začína 3. septembra 2020.   

      • Ranný klub bude v prevádzke od 6.30
      • Prihláška  do ŠKD je potrebné odovzdať triednej učiteľke 2. septembra 2020, najneskôr 3. septembra 2020 – ráno.
      • Školský klub je v prevádzke od 11.25 – 16:30.
      • Ak dieťa navštevuje ŠKDvyzdvihne si dieťa u vychovávateľky ŠKD.

       

                 PREVÁDZKA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE začína 3. septembra 2020

      Šj bude v prevádzke od 3.9.2020

      Prihlasovanie na obedy: zákonný zástupca postupuje podľa pokynov vedúcej ŠJ. Zápisný lístok do ŠJ

      • Žiaci chodia na obed podľa rozpisu.
      • Zákonný zástupca vstupuje do školy len v nevyhnutných prípadochmusí mať rúško a pri vstupe si dezinfikuje ruky.


       

       

             Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:

       

      • Pri vstupe do školy sa podľa možností bude vykonávať ranný filter.
      • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
      • Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
      • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci nosia rúško alebo ochranný štít.
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (gymnastická učebňa, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať raz denne.
      • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
      • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

       

       

       

      V Spišskom Bystrom dňa 27.8.2020                    Mgr. Štefan Luha

                                                                                      riaditeľ školy

       

     • OZNAM pre záujemcov o stravovanie v ŠJ

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, ktorí  nepodali prihlášku na stravovanie na nový školský rok a majú záujem o prihlásenie aby tak urobili  od 24.08 do 31.08.2020 v kancelárii vedúcej ŠJ v pracovných dňoch, v čase od 6:30 h  – 14:00 h.

      Je potrebné splniť podmienky:

      1. úhrada zálohovej platby  vo výške  30 € ( 20€ zábezpeka + 10€ / 1. časť režijných nákladov) na bankový účet IBAN  SK 84 0900 0000 0051 5955 0517, (KS: 0308, do poznámky uviesť priezvisko a meno dieťaťa, triedu)

      2. odovzdanie zápisného lístka na stravovanie.  (Zápisný lístok si nájdete TU alebo v prílohe správy zaslanej cez EduPage).

      Obedy sa budú pre vopred prihlásených stravníkov po uhradení zálohovej platby a zaplatení režijných nákladov  vydávať  nasledujúci deň po slávnostnom otvorení školského roka, t. j . od štvrtka 03.09.2020

      Ing. Lívia Zmok Palgutová – vedúca ŠJ