• K prirodzeným vlastnostiam detí patrí zvedavosť a chuť objavovať svet okolo  a preto je úlohou rodičov a neskôr školy vytvárať mu  podnetné prostredie , ktoré ho bude motivovať k aktívnemu učeniu prostredníctvom rôznych činností. Naša škola neustále  ponúka  množstvo príležitostí na osobnostný rozvoj žiakov, vrátane exkurzií, výletov, besied, výchovných koncertov , kultúrnych vystúpení či športových podujatí, ktoré často pripravujú   učitelia spolu so   žiakmi .  Drobné úspechy , dobré výsledky , radostný pocit z víťazstva , či prekonanie prehry, to všetko patrí k pestrosti života. Výsledok vzájomnej spolupráce medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi samotnými by  mal byť obohacujúci pre všetkých navzájom.